Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt in dat de gebruiker de hiernavolgende voorwaarden aanvaardt.

De gegevens op deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. De Vlaamse Milieumaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in de verstrekte informatie, noch voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van de aangeboden informatie.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om informatie programmatuur, producten of diensten die werden verkregen via deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De links naar andere sites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Vlaamse Milieumaatschappij is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.