Optimalisatieprogramma 2020-2024

Bij de opmaak van het Optimalisatieprogramma werd rekening gehouden met:

   –   de principes van de kaderrichtlijn Water en het integrale waterbeleid;
   –   de watertoets waaraan de individuele projecten bij uitvoering dienen onderworpen te worden;
   –   het "optimalisatiekarakter" van de projecten;
   –   het effect van de betrokken optimalisatieprojecten op de werking van de bestaande zuiveringsinstallaties;
   –   de in de zoneringsplannen vastgelegde saneringsvisie, waarbij de graad van afkoppeling als een belangrijk criterium gehanteerd wordt.

Tegelijkertijd werd ook uitvoering gegeven aan de beslissing van de Vlaamse Regering om de komende jaren jaarlijks 130 miljoen euro gemeentelijke rioleringsinspanningen ten laste te nemen, een beslissing die kadert in het Lokaal Pact met de gemeenten. Hiermee worden de gemeenten extra ondersteund voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen.

Meer info: