Optimalisatieprogramma 2021-2025

Bij de opmaak van het Optimalisatieprogramma werd rekening gehouden met:

   –   de principes van de kaderrichtlijn Water en het integrale waterbeleid;
   –   het "optimalisatiekarakter" van de projecten;
   –   het effect van de betrokken optimalisatieprojecten op de werking van de bestaande zuiveringsinstallaties;
   –   de in de zoneringsplannen vastgelegde saneringsvisie, waarbij de graad van afkoppeling als een belangrijk criterium gehanteerd wordt.

Tegelijkertijd werd ook uitvoering gegeven aan de beslissing van de Vlaamse Regering omtoten met het investerngsprogramma 2021 jaarlijks 130 miljoen euro gemeentelijke rioleringsinspanningen ten laste te nemen, een beslissing die kadert in het Lokaal Pact met de gemeenten. Hiermee worden de gemeenten extra ondersteund voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen.

Meer info: