Geoloket Signaalgebieden

Alle Signaalgebieden opgelijst

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
De toetsing van een signaalgebied kan verschillende stadia doorlopen:
  • Goedgekeurd advies door Algemene Bekkenvergadering: In uitvoering van de actie 'toetsing signaalgebieden' uit de bekkenbeheerplannen werden deze gebieden al aan een uitgebreide analyse onderworpen. De resultaten van deze analyse dienen als onderbouwde input voor onder meer ruimtelijke planningsprocessen en bevatten een suggestie vanuit het watersysteem voor het ontwikkelingsperspectief van deze nog niet ontwikkelde gebieden. De resultaten zijn terug te vinden in een fiche die door het bekkenbestuur goedgekeurd werd.
  • Goedgekeurd vervolgtraject door Vlaamse Regering: Voor deze signaalgebieden is een voorstel tot verdere aanpak goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit voorstel geeft aan in hoeverre de ontwikkeling van het gebied al dan niet compatibel is met het waterbergend vermogen en of bijkomende maatregelen dan wel een nieuwe functionele invulling noodzakelijk zijn. Het voorstel duidt (indien van toepassing) de in te zetten instrumenten aan alsook de aangewezen initiatiefnemer.

De stand van zaken over een specifiek signaalgebied, kan u in onderstaand overzicht per bekken opvolgen via de kolom 'status'.
Meer informatie aangaande de opmaak, het goedkeuringsproces, de omzendbrief 'richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen' en de bijhorende beslissingsbomen vindt u op www.signaalgebieden.be.

Goedgekeurde signaalgebieden IJzerbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Bekken van de Brugse Polders
Goedgekeurde signaalgebieden Bekken van de Gentse Kanalen
Goedgekeurde signaalgebieden Benedenscheldebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Leiebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Bovenscheldebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Denderbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Dijle- en Zennebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Demerbekken
Goedgekeurde signaalgebieden Netebekken
Goedgekeurde signaalgebieden Maasbekken